...

Algemene voorwaarden

bedrijfsgegevens:

Little Loua vof
Sluisstraat 11
8710 Ooigem

BE 0805 228 672

https://muziekmobiel.be/
hello@littleloua.com
algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Little Loua.

Door een bestelling te plaatsen, geeft u aan dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Little Loua behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Little Loua erkend.

Veilige betaling

Voor veilige online betalingen werkt Little Loua samen met het bekende bedrijf Mollie. Als internationaal bedrijf op het gebied van online betalingen voor e-commerce garandeert Mollie je een 100% veilige verwerking.
Of je nu kiest voor bancontact, visa of een andere methode, de transactie vindt altijd plaats via een site die beveiligd is met verschillende firewalls, direct tussen Mollie en de koper. Little Loua noch derden krijgen je kaartnummer of andere informatie te zien. Mollie controleert onder andere de geldigheid van uw kaart, kaartnummer en toegangsrechten van uw creditcard en stelt Little Loua op de hoogte wanneer alles in orde is en de betaling wordt uitgevoerd.

Hiermee wordt uw bestelling onmiddellijk bevestigd en verzonden.

Je kunt eenvoudig betalen met:
– Bancontact/Mister Cash
– Visum
– MasterCard
– American Express

Als je handmatig wilt betalen, is dit ook mogelijk, maar dit vertraagt het proces van orderbevestiging en dus verzending.

levering en levertijd

Levering zolang de voorraad strekt. De producten worden geleverd op het door de koper opgegeven afleveradres.

Volgens de regels van de verkoop op afstand zal Little Loua bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Als dit niet mogelijk is (omdat de bestelling niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of als er om andere redenen vertraging optreedt, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je binnen 14 dagen na het plaatsen van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten en kennisgeving te annuleren.

Little Loua is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn wordt overschreden door toedoen van de vervoerder, noch in geval van verlies van de producten of staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en moet vragen hierover stellen aan de vervoerder.

prijzen

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw.

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk- en zetfouten.

aanbod

Als je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringsmethode, neem dan vooraf contact op met Little Loua.

Online bestellingen kunnen worden geweigerd als het product vóór de online betaling al in de winkel is verkocht. Je ontvangt bericht via e-mail.

proefperiode / herroepingsrecht

Als particuliere consument heb je een termijn van 14 dagen waarbinnen je van je aankoop kunt afzien. Als onze producten niet aan je eisen voldoen, kun je dit melden en ze terugsturen op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven en als het geen product is dat speciaal voor jou is besteld. Daarom kun je bij een geopende verpakking niet afzien van de aankoop. Dit verzakingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Dit verzakingsrecht geldt niet voor producten die speciaal voor de klant zijn besteld en/of met een levertijd van 1 of meer weken.

Stappen om terug te keren:
– e-mail ons (hello@littleloua.com) dat je een artikel wilt retourneren met de reden.
– ontvang je per e-mail instructies voor het retourneren van het artikel.
– Stuur het artikel terug naar het retouradres. Retourkosten zijn voor jouw rekening.
– Na ontvangst en goedkeuring stuurt Little Loua je een ontvangstbevestiging via e-mail. Je ontvangt dan een tegoed dat 1 jaar geldig is.

Kan ik een product ruilen of omruilen?

Om te ruilen moet je ervoor zorgen dat de verpakking intact is gebleven en dat het geen product is dat speciaal voor jou is besteld. Daarom kun je bij een geopende verpakking niet afzien van de aankoop.

Stappenplan voor uitwisseling:
– e-mail ons (hello@littleloua.com) dat je een artikel wilt retourneren met de reden.
– ontvang je via e-mail instructies en een retourbon voor het retourneren van het artikel.
– Stuur het artikel terug naar het retouradres. De retourkosten zijn voor jouw rekening.
– na ontvangst en goedkeuring kunnen we het nieuwe product omruilen en verzenden. Als het nieuwe artikel op voorraad is, wordt het zo snel mogelijk verzonden.

Verkeerd artikel?

Stel ons binnen 2 dagen na ontvangst op de hoogte via hello@littleloua.com.

Beschadigd artikel?

Breng ons binnen 2 dagen na ontvangst op de hoogte via hello@littleloua.combinnen.

Formuleer de schade duidelijk met begeleidende foto’s.

Little Loua behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren en niet te crediteren of terug te betalen als het vermoeden bestaat dat de artikelen al zijn gebruikt of beschadigd door een andere fout dan die van Little Loua of de leverancier van het artikel.

retouradres:
Little Loua vof

Sluisstraat 11
8710 Ooigem
BE 0805 228 672

gegevensbeheer

Als je een bestelling plaatst bij Little Loua, worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Little Loua houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Little Loua respecteert uw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Little Loua gebruikt soms een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies over hoe u uzelf van deze lijst kunt verwijderen.

garantie en conformiteit

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende consumentenbescherming bij de verkoop van consumptiegoederen hebben consumenten wettelijke rechten. De wettelijke garantieperiode van twee jaar is volledig geldig vanaf de datum van levering.

Voor producten die online worden aangekocht en bij de koper thuis worden geleverd, geldt dat in geval van gebreken, de koper vooraf contact dient op te nemen met Little Loua waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op eigen kosten dient te retourneren aan Little Loua.

Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

U bent verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Little Loua) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Little Loua.

aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt Little Loua zich het recht voor de aanbieding binnen de 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen binden Little Loua pas nadat ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Little Loua aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Little Loua kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, … of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, …. op de webshop van Little Loua gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

overmacht

Little Loua is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Piet Moodshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Little Loua is in geval van overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen enkel geval is Little Loua verplicht om een boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Little Loua.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit is echter niet van toepassing als het reeds geleverde en/of leverbare deel geen onafhankelijke waarde heeft.

aansprakelijkheid

Little Loua is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten veroorzaakt door onjuist gebruik van de producten. Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en/of raadpleeg onze webshop.

eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van alle door Little Loua aan u verkochte en geleverde artikelen blijft bij Little Loua zolang u de vorderingen van Little Loua uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan. Zolang u de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan, en zolang u de vorderingen van Little Loua wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

toepasselijk recht/rechtsgebied

Als er een geschil ontstaat naar aanleiding van onze samenwerkingsovereenkomst of daarop gebaseerde overeenkomsten, proberen we dit in eerste instantie op te lossen door onpartijdige bemiddeling. Als we het geschil niet op deze manier kunnen oplossen, zullen we ons geschil laten beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Gent.

Beide partijen (u als klant en wij als leverancier) accepteren elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijs.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.